صفحه اصلی بهبود کیفیت معرفی

نام واحد : بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی

مسئول واحد : زهرا منفرد کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی

monfared

شماره تماس :   7-36271531     داخلی 232

معرفی واحد :

با توجه به اهمیت ارتقاء خدمات سلامت و استقرار حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی ، دفتر بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی این مرکز به طور رسمی فعالیت خود را از آذر ماه سال 1391 آغاز کرد . مهمترین هدف این واحد ارتقای کیفیت ، کارایی و اثر بخشی خدمات می باشد که نیازمند یک رویکرد نظاممند ، برنامه ریزی، نظارت و سنجش پیامد های بالینی ، انسانی و اقتصادی است . همکاری نزدیک مدیران ارشد بیمارستان با این واحد ضامن موفقیت امور می باشد .