صفحه اصلی درمانگاه درمانگاه اعصاب و روان

درمانگاه اعصاب و روان


موقعیت فیزیکی بخش : ساختمان شماره 3

معرفی خدمات بخش :

خدمات این درمانگاه شامل انجام مشاوره های انفرادی و گروهی ، خانواده در مانی ، تست هوش و خدمات روانپزشکی جهت بیماران بخش اعصاب و روان و نیز درمانگاه فوق تخصصی روان پزشکی کودکان می باشد .

نوبت دهی به صورت تلفنی و حضوری طبق برنامه زمانبندی شده صورت می گیرد .
شماره تماس : 36128301