صفحه اصلی معرفی بیمارستان اعضای هیات علمی

متخصصین روماتولوژی  

 • دکتر نظری نیا    ................دانشیار
 • دکتر حبیب آگهی  .......... استادیار
 • دکتر شنونده       ............ استادیار
 • دکتر جهان بانی  .......... استادیار
 • دکتر افلاکی      ............. استادیار
 • دکتر رجائی      ................استاد 
 • دکتر زارع ............. استادیار
 • دکتر علوی ........... استادیار

متخصصین نوزادان

 • دکتر پور آرین   ........دانشیار
 • دکتر پیشوا     .........استاد
 • دکتر همتی     ........دانشیار
 • دکتر بهرامی  .........استادیار
 • دکتر رضایی   .........استادیار
 • دکتر رضوی نژاد .......... استادیار
 • دکتر نجیب .......... استادیار

زنان وزایمان

 • دکتر نام آور جهرمی .........دانشیار
 • دکتر صمصامی ............استاد
 • دکتر عمویی     ............استادیار
 • دکتر توانا        .............استادیار
 • دکترحامدی      ............استادیار
 • دکتر وفایی      ..............استادیار
 • دکتر اسدی      ..............استادیار
 • دکتر زارعی    ..............استادیار
 • دکتر فروغی نیا ..............استادیار
 • دکتر نجیب    .............استادیار
 • دکتر کسرائیان  ............استادیار
 • دکتر پوردست ............استادیار
 • دکتر شقایق مرادی......... استادیار

بیهوشی

 • دکتر زینب السادت فتاحی ........... استادیار
 • دکتر دهقان پیشه ........... استادیار

 روانپزشکی

 • دکتر فیروز آبادی ........دانشیار
 • دکتر فراشبندی ...........استادیار
 • دکتر صحرائیان ............استادیار
 • دکتر جواد پور ...........دانشیار
 • دکتر غنی زاده ............استاد
 • دکتر علوی شوشتری ............استادیار
 • دکتر مولا............استادیار
 • دکتر موسوی نسب ............استاد
 • دکتر طوبایی ............دانشیار
 • دکتر مانی............ دکترای روانشناس
 • دکتر هدایتی ........ استادیار

 توانبخشی

 • دکتر جزایری ...........دانشیار
 • دکتر عماد .............دانشیار