صفحه اصلی معرفی بیمارستان بیانیه های بیمارستان

 

بیانیه های مرکز آموزشی درمانی حافظ

شعار چشم انداز :

پیشرو بسوی کلاس جهانی و محکی برای سایر بیمارستانهای ایرانی

 

بیانیه چشم انداز :

دستیابی به جایگاه اول استانی کشور و تبدیل شدن به یکی از سه بیمارستان برتر کشور از نظر ارائه خدمات درمانی،آموزشی،پژوهشی و استقرار بهینه شاخص های ارزیابی وزارت متبوع .

مأموریت : ارائه خدمات آموزشی ،درمانی و پژوهشی باکیفیت عالی و قابل رقابت، در قالب تیم های تخصصی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و شیوه های درمان مبتنی بر خلاقیت و نوآوری، به همه اقشار جامعه و کسب رضایت ذینفعان.