صفحه اصلی معرفی بیمارستان گواهینامه و تقدیرنامه ها

 starکسب مقام دوم اعتبار بخشی فرهنگی در سال 91star

کسب مقام اول  و دریافت تندیس افتخار درجه یک (در سطح عالی) در کمیسیون تحول اداری

کسب مقام سوم در طرح اعتبار بخشی فرهنگی در سال 1390 

دریافت گواهی نامه تعهد به تعالی از سازمان مطالعات و بهره وری منابع انسانی در سال 1389   

کسب گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008   از شرکت DNV در سال 1389

 


ISO50001  ISO10015   ISO10002   9  ISO_9001-2008-dNv1  ISO_FARHANGI_copy   EFQM    کسب مقام اول تحول اداری