بهبود کیفیت
مسئول واحد: مریم دهقانی 
تلفن داخلی: 232
تحصیلات: 
        

 شرح وظایف:

1-      دارا بودن نقش محوری و تیم سازی در حوزه ارتقاء کیفیت بیمارستان

2-      تعامل با مسئولین ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه

3-      هماهنگی با مدیران ارشد بیمارستان در خصوص کسب خط مشی ها و دستورالعمل های اجرایی و اهداف استراتژیک

4-      تدوین بیانه های سازمان شامل چشم انداز، مأموریت و ارزش ها

5-      هدایت و هماهنگی بین واحد ها در اجرای اهداف استراتژیک و عملیاتی

6-      پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی مرتبط

7-      کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات در کلیه واحدهای بیمارستانی از طریق تعیین و پایش شاخص های مرتبط

8-      اجرا و ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک سازمان درکلیه واحدها

9-      سنجش میزان دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانی

10- تدوین و پایش برنامه عملیاتی

11- انجام امور کارشناسی و اجرایی در ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی موجود به منظور اصلاح سیستم ها، روش ها و فرآیند های مورد استفاده آنان در انطباق با اهداف، مأموریت ها و وظایف محوله

12- تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی

13- تجزیه و تحلیل آمار بیمارستانی و تهیه گزارشات مستند

14- همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه هایی که به مدیریت مؤثر بیمارستان کمک کند.

15- شرکت در جلسات مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

16- پیگیری کارهای کارشناسی محول شده به واحدها

17- شناسایی، تدوین و مستند سازی فرآیندهای کاری دفتر

18-  تهیه گزارش عملکرد بیمارستان درمقطع زمانی مختلف

19- ارائه گزارشات مدون به واحد بهبود کیفیت دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/30
تعداد بازدید:
153
مرکز آموزشی و درمانی حافظ
آدرس: شیراز، خیابان چمران، ابتدای ابیوردی،مرکز آموزشی درمانی حافظ
کدپستی:34786-71946 تلفکس: 36479592-071 تلفن: 36-36479531-071 Hafez@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی حافظ می باشد.
Powered by DorsaPortal