شماره های داخلی بیمارستان

شماره های داخلی بیمارستان حافظ

ریاست

واحد مدارک پزشکی

درمانگاه روماتولوژی

ریاست

295

مسئول

268

منشی

اتاق دکتر عماد (توانبخشی )

302

213

مدیریت

تدارکات

دفتر پریناتالوژی

                                                

مسئول

267

منشی

257

مسئول دفتر

270

واحد تاسیسات

بخشهای خصوصی

واحد حراست

مسئول

321

رادیولوژی

234

تاسیسات

331

اندوسکوپی

231

مسئول حراست

349

موتورخانه ، تاسیسات

250-251

NST

207

حفاظت فیزیکی

255-214

کتابخانه

فیزیوتراپی

274

امور اداری

مسئول

289

آزمایشگاه (مدیریت )

پذیرش آزمایشگاه

279-278

316-346

قرض الحسنه

333

رئیس امور اداری

226

انبار

داروخانه

307-247

مسئول دبیرخانه

328

مسئول  

292

راننده آمبولاس

284-362

مسئول کارگزینی

244

سلف

غرفه کتابفروشی

237

مسئول حضور و غیاب

327

سلف سرویس

208

خوابگاهها

واحد امور مراجعین

واحد پرستاری

فلو نوزادان کنار سلف

287

  مسئول

313

مدیر

240

اتاق رزیدنت زنان سینیور

206

واحد آمار

مسئول دفتر

240

اتاق رزیدنت اعصاب آقایان

209

مسئول

330

دفتر سوپروایزر

223

اینترن زنان 

227

واحد IT                                                                                 

 

 

 

 

مسئول

370

 

 

 

 

واحد سخت افزار

276

سوپروایزری

345

اتاق رزیدنت نوزادان خواهران

357

ناظر دارویی

مسئول آموزش

243

رزیدنت اعصاب 

225

مسئول

235

بهبود کیفیت

232

اتاق رزیدنت داخلی آقایان

332

واحد امور قراردادهاوبهداشت محیط

بهبود کیفیت (ایمنی)

360

اتاق رزیدنت داخلی خواهران

324

مسئول

242

بخش OB1

اکسترن و استیودنت آقایان

210

واحد بهداشت حرفه ای

استیشن پرستاری

220-219

رزیدنت زنان

315

مسئول

296

بخش OB2

اینترن برادران

212

واحد تغذیه

استیشن پرستاری

259-260

اتاق بیهوشی آقایان

304

رومینگ

245

اتاق بیهوشی خواهران(رزیدنت بیهوشی )

266

مسئول

216

بخش زایشگاه(لیبر)

استیودنت خواهران اعصاب

217

واحد تجهیزات پزشکی

استیشن پرستاری

283-218-265

اینترن نوزادان

204

مسئول

256

زایمان فیزیولوژی

253

اتاق رزیدنت اورژانس

329

واحد روابط عمومی

بخش اتاق عمل

پزشکان عمومی

241

مسئول

232

استیشن پرستاری

303-353-319

اینترن خواهران اعصاب

230

ریکاوری

263

اینترن

209

مشاوره روحانی

بخش1NICU

 

 

مسئول

273

استیشن پرستاری

205-211

 

 

واحد حسابداری

بخش2NICU

فکس بیمارستان

36479494

رئیس حسابداری

300

استیشن پرستاری

311

دفتر مدیریت

36479592

آقای رحیمی

305

بخش اعصاب

دفتر پرستاری

36479802

آقای کاظمی

239

استیشن پرستاری

280-314

امور اداری

36479801

آقای عمرانی

239

بخش روماتولوژی(داخلی)

امور مالی

36479132

آقای آزادی

282

استیشن پرستاری

291-275

شماره های بیمارستان

36-36479531

آقای جواد محمدی

271

CSR

254

 

 

آقای مسلم محمدی

271

بخش اورژانس

آقای نصیحت کن

271

دفتر مسئول اورژانس

354

 

 

آقای مهرابی

359

استیشن پرستاری

312-236-262

خانم وزیری

320

واحد درمانگاه

 

 

خانم منوچهری

356

درمانگاه زنان

 

 

خانم عیدی پور

350

منشی

258

 

 

خانم اسلامی

350

درمانگاه اعصاب

 

 

واحد ترخیص،نوبت دهی ، صندوق

منشی

301-308

 

 

ترخیص

277

دفتر بخش اعصاب

290

 

 

نوبت دهی

264

بیمارستان روزانه

293

 

 

صندوق

285

اتاق روانشناس

361

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/19
تعداد بازدید:
8779
مرکز آموزشی و درمانی حافظ
آدرس: شیراز، خیابان چمران، ابتدای ابیوردی،مرکز آموزشی درمانی حافظ
کدپستی:34786-71946 تلفکس: 36479494-071 تلفن: 36-36479531-071 Hafez@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی حافظ می باشد.
Powered by DorsaPortal