صفحه اصلی

شست استانی سرپرستان بخش های ویژه نوزادان

روز جهانی فشار خون به روایت تصویر

1397-2-27


27 اردیبهشت روز جهانی فشار خون

به گزارش مدیر روابط عمومی "بیمارستان": فعالیت مرکز آموزشی درمانی حافظ به این مناسبت به شرح زیر می باشد:

1-      آموزش و سخنرانی به تمام مراجعان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان و همراهان آنها در مورد فشار خون،علائم و راه های پیشگیری این بیماری توسط مسئول ارتقا سلامت بیمارستان"نرجس اسماعیلی"

آموزش به مادران باردار و خطرناک بودن این بیماری و جدی گرفتن آن در بارداری

     توزیع پمفلت به تمام مراجعه کنندگان

نصب اطلاعیه هایی در مورد فشار خون در برد روابط عمومی بیمارستان

اندازه گیری فشار خون مراجعه کنندگان به بیمارستان

 
.