صفحه اصلی بهبود کیفیت واحد پیشگیری و ارتقا سلامت معرفی واحد پیشگیری و ارتقا سلامت

معرفی واحد:

 

واحد ارتقاء سلامت با هدف تبدیل بیمارستان از یک محل تشخیصی و درمانی صرف به مکانی برای پیشگیری از بیماری ها و ارتقا دهنده سلامت در حیطه بیماران،کارکنان و کلیه آحاد جامعه با رسالت تغییر نگرش درمان محور به نگرش سلامت محور در مرکز

آموزشی درمانی حافظ دایر می باشد

کلاس های آموزش گروهی:

 

کلاس های آموزش گروهی در حیطه زنان و زایمان(آمادگی بارداری)،اعصاب و روان و رو ماتولوژی و دیابت در این مرکز برگزار میگردد.جهت اطلاع از برنامه زمانبندی با درمانگاههای مربوطه تماس حاصل نمایید.

.