صفحه اصلی بهبود کیفیت واحد پیشگیری و ارتقا سلامت شرح وظائف واحد پیشگیری و ارتقا سلامت

شرح وظایف واحد ارتقاء سلامت:


 1. تدوین برنامه عملیاتی واحد، اجرا و ارزشیابی برنامه عملیاتی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه عملیاتی زیر گروهها؛
 2. انجام نیاز سنجی آموزشی در حیطه گیرندگان خدمت و جامعه؛
 3. نظارت بر نیازسنجی های انجام شده در حیطه گیرندگان خدمت و جامعه؛
 4. طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در حیطه گیرندگان خدمت و جامعه؛
 5. تعامل با واحد آموزش بیمارستان؛
 6. ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقاء سلامت و نظارت بر استانداردها در فرایندهای آموزش سلامت به گیرندگان خدمت و جامعه؛
 7. -آموزش نیروهای ورودی (عمومی و اختصاصی)در ارتباط با مباحث واحد ارتقاء سلامت؛
 8. مشارکت در گسترش برنامه های سلامت جامعه؛
 9. جمع آوری ،تحلیل و بازخوردهای مربوط به فعالیت های آموزش سلامت در حیطه گیرندگان خدمت و جامعه؛
 10. اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقاء سلمت دانشگاه؛
 11. شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقاء سلامت؛
 12. تدارک منابع مالی جهت خدمات آموزش مرتبط با واحد ارتقا، سلامت؛
 13. شرکت در جلسات و کمیته های مرتبط؛
 14. شرکت در دوره های آموزشی مرتبط؛
 15. انجام سایر امور محوله از طرف مافوق.