صفحه اصلی بهبود کیفیت واحد پیشگیری و ارتقا سلامت اعضا واحد پیشگیری و ارتقا سلامت

اعضاء واحد ارتقاء سلامت بیمارستان حافظ


1.ریاست بیمارستان: آقای دکتر رفعتی

2.مدیر اجرایی: خانم اسماعیلی

3.مدیریت بیمارستان: خانم چوگانی

4.معاون آموزشی: خانم دکتر فرجی

5.مدیر خدمات پرستاری: خانم کمالی

6.سوپروایزر آموزشی: خانم همایون سیرت

7.مسئول بهبود کیفیت: خانم منفرد

8.مسئول آموزش به بیمار: خانم اسماعیلی

9.سرپرست علمی بخش نوزادان: خانم دکتر نجیب

10.مدیر گروه روماتولوژی: آقای دکتر نظرنیا

11.مدیر گروه اعصاب و روان: آقای دکتر دستغیب

12.مسئول درمانگاه زنان: خانم پاکزاد

13.مسئول درمانگاه روماتولوژی: خانم پاکزاد

14.مسئول بخش اعصاب و روان: خانم تقوی

15.مسئول روابط عمومی: خانم موسوی

16.مسئول بهداشت محیط: خانم شهاب