منوی سایت
نظر سنجی بیمارستان
کیفیت خدمات آموزشی ، درمانی بیمارستان حافظ را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
نظر سنجی وب سایت
کدام قسمت وب سایت بیمارستان حافظ مفید تر است؟
 
صفحه اصلی بهبود کیفیت شرح وظائف

شرح وظایف مسئولین دفتر بهبودکیفیت

  سمت : مسوول  بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی مرکز آموزشی در مانی حافظ

نام و نام خانوادگی :  زهرا منفرد

شرح وظایف :

 • تلاش در جهت ارتقاء فرهنگ سازمانی و جلب حمايت ذينفعان (خدمت دهنده و خدمت گيرنده ) در راستای خدمات حاکمیت بالینی در بیمارستان
 • پیگیری انجام نياز سنجي آموزشي، برنامه ريزي در جهت استقرار برنامه  حاکمیت بالینی  و اجراي برنامه هاي آموزشي منظم و مستمر دست اندركاران اجراي برنامه استقرار حاكميت خدمات باليني با هماهنگي مقام مافوق در بیمارستان

-       نظارت  و پايش مستمر و منظم بر نحوه استقرار برنامه هاي حاكميت باليني در بيمارستان

-       ثبت  و نگهداري مستندات اجراي برنامه

-       ارائه گزارشات مدون به ستاد حاكميت باليني دانشگاه

 • پيگيري استقرار سياست گذاري هاي اعلام شده توسط كميته حاكميت باليني دانشگاه و اجرا ی آن در سطح بیمارستان
 • شناسائی پرسنل توانمند و آماده سازي آنان براي آموزش و برگزاري كارگاه ها و جلسات آموزشي در بیمارستان
 • پیگیری فراهم سازي امکانات  لازم جهت دستيابي به اهداف ارتقاي كيفيت درمان در بستر حاكميت خدمات باليني با استفاده از توان و ظرفيت بیمارستان
 • نظارت فعال و مستمر بر اجراي مباني و مصاديق حاكميت خدمات باليني در بیمارستان
 • تلاش در جهت همسوسازی سیاستها و همدلي بين كليه ذينفعان (مديران اعم از ارشد و مياني، كارشناسان، متخصصان و كاركنان) اجراي برنامه حاكميت باليني دربیمارستان
 • تبادل اطلاعات و تجربيات در مسير اجراي برنامه با دفتر مرکزی حاكميت خدمات باليني و صدور نتایج کابردی تجربیات در سطح بیمارستان
 • برنامه ریزی و پیگیری آموزش کارکنان  بيمارستان با همکاری پرسنل منتخب آموزش دیده در راستای برنامه های حاکمیت بالینی وحفظ ونگهداری مستندات آموزش
 • ارسال گزارشهای  فصلي و ساليانه بر اساس فرمت كشوري به دبيرخانه حاكميت خدمات باليني در دانشگاه
 • تهيه و تدوين برنامه عملياتي سالانه حاكميت باليني بیمارستان و نظارت بر حسن اجراي آن
 • راهبري سامانه پيگيري وظايف معاونت درمان در حيطه حاكميت باليني بیمارستان
 • انجام بهینه کاوی در مورد خدمات قابل ارائه در این مرکز باسایر سازمانهادر بستر نظام حاکمیت بالینی
 • انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مسوول مافوق

سمت : مسوول ایمنی

نام  و نام خانوادگی :  دکتر سید مستجاب رضوی

شرح وظايف :

 • مشاركت در تدوين و بازنگری برنامه استراتژيك بيمارستان
 • هماهنگي برنامه ايمني بيمار با مديريت ارشد بيمارستان
 • تدوين ، اجرا و بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيماربا همكاري ذينفعان
  شركت و همكاري فعالانه درتدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه
 • خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان
 • طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درك و بصيرت كاركنان از استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار
 • بررسي فرهنگ ايمني بيمار بر مبناي ساليانه و اقدام اصلاحي به منظور ارتقاء آن
 • شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان
 • همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي و تحليل ريشه اي وقايع
 • نظارت بر ايجاد و چگونگي استفاده از سيستم  يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان
 • شركت و همكاري فعالانه با كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار و مديريت خطر در چگونكي راهبري موضوعات تهديد كننده ايمني بيمار
 • شركت و همكاري فعالانه در تحليل ريشه اي وقايع تهديدكننده ايمني بيمار
 • اقدام اصلاحي براساس نتايج تحليل ريشه اي وقايع به منظور كاهش خطرات در سازمان
 • بسترسازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيمار در داخل بيمارستان


سمت : کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار

نام و نام خانوادگی : رویا حاجی نصیری

شرح وظایف :

      - همكاري در تدوين، اجراو بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يک استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

   -   همكاري در خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان

-          همكاري در بررسي فرهنگ ايمني بيمار بر مبناي ساليانه و اقدام اصلاحي به منظور ارتقاء

-          شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان

-          همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي و تحليل ريشه اي وقايع

-          ايجاد و آموزش چگونگي استفاده از سيستم يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان

-          راهبري و مديريت خطر موضوعات تهديد كننده ايمني بيمار

-          شركت فعالانه در جلسات مرگ و مير و معلوليت ها و پي گيري اتفاقات تهديد كننده ايمني بيما رجهت انجام تحليل ريشه اي وقايع

-          اقدام اصلاحي براساس نتايج تحليل ريشه اي وقايع به منظور كاهش خطرات در سازمان

-          شركت و همكاري فعالانه درتدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه

-          بستر سازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيماردر داخل بيمارستان

-         گزارش به كارشناس مسئول ايمني بيمار • سمت : کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار و مدیریت خطر

نام و نام خانوادگی : فرانک رویین تن

شرشرح  وظایف:

- همکاری در تدوین،اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیماردر بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار

- همکاری در خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان.

- همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن.

- شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان.

- همکاری در انجام ممیزی بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع.

- ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.

- راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار.

- شرکت فعالانه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پیگیری اتفاقات تهدیدکننده ایمنی بیمار جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع.

- اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.

- شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارایه خدمات بهینه.

- بسترسازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان.

- گزارش به کارشناس مسوول ایمنی بیمار

 

سمت : کارشناس مسوول ایمنی بیمار

نام ونام خانوادگی : نجمه شبستری

شرح وظايف  :

• مشاركت در تدوين و بازنگری برنامه استراتژيك بيمارستان

• هماهنگي برنامه ايمني بيمار با مديريت ارشد بيمارستان

• تدوين ، اجرا و بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيماربا همكاري ذينفعان

شركت و همكاري فعالانه درتدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه

• خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان

• طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درك و بصيرت كاركنان از استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

• بررسي فرهنگ ايمني بيمار بر مبناي ساليانه و اقدام اصلاحي به منظور ارتقاء آن

• شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان

• همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي و تحليل ريشه اي وقايع

• نظارت بر ايجاد و چگونگي استفاده از سيستم يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان

• شركت و همكاري فعالانه با كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار و مديريت خطر در چگونكي راهبري موضوعات تهديد كننده ايمني بيمار

• شركت و همكاري فعالانه در تحليل ريشه اي وقايع تهديدكننده ايمني بيمار

• اقدام اصلاحي براساس نتايج تحليل ريشه اي وقايع به منظور كاهش خطرات در سازمان

• بسترسازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيماردر داخل بيمارستان

• نظارت بر انجام وظيفه ساير اعضاي تيم ايمني بيمار به منظور حسن اجراي وظايف

 

                                                                                                                                                          

تقویم شمسی و زمان

جمعه | ۳ , آذر
آمار بازدید کنندگان
mod_vvisit_counterامروز65
mod_vvisit_counterدیروز120
mod_vvisit_counterاین هفته800
mod_vvisit_counterهفته گذشته1131
mod_vvisit_counterاین ماه3483
mod_vvisit_counterماه گذشته4883
mod_vvisit_counterکل بازدیدها297337

در 20 دقیقه گذشته : 5
آی پی شما : 54.81.139.56
,
امروز : 03 آذر 1396