صفحه اصلی بهبود کیفیت

معرفی واحد


با توجه به اهمیت ارتقاء خدمات سلامت و استقرار حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی دفتر بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی به طور رسمی فعالیت خود را از آذر ماه سال 1391 آغاز کرد . مهمترین هدف در تشکیل این واحد ارتقای کیفیت ، کارایی و اثربخشی خدمات می باشد که نیازمند یک رویکرد نظام مند برنامه ریزی ، نظارت و سنجش پیامدهای بالینی ، انسانی و اقتصادی است .  این دفتر متشکل از مسئول واحد و کارشناسان مرتبط در حوزه های مختلف می باشد .