صفحه اصلی امور اداری

       پیام واحد امور اداری

       

نقش منابع انساني و اهميت روزافزون آن در توسعه بر هيچ كس پوشيده نيست، در فضاي پرشتاب و سرشار از رقابت دنياي امروز ، آنچه كه منجر به كسب مزيت رقابتي در سازمان ها مي شود نيروي انساني با كيفيت ، خلاق و پوياست، به همين منظور بيمارستان حافظ جهت نيل به اهداف سازمان  در صدد بكارگيريسرمايه هاي انساني مجرب , متخصص و برخوردار از هوش و انگيزه بالا بمنظور نقش آفريني در ايران و تراز بين المللي است. انجام مأموريت مهم  واگذار شده از سوي وزارت بهداشت  به بيمارستان حافظ براي حضور مؤثر در  ارايه خدمات مطلوب ايجاب مي‌نمايد , زمينه رشد و ارتقاء تواناييهاي كاركنان بعنوان سرمايه‌ اساسي و مولد بيمارستان  فراهم شود . در جهت تحقق اهداف فوق سياستهاي استخدامي بيمارستان  برپايه اصول زير تنظيم و توسط مديريت منابع انساني و آموزش اجرا مي‌شود:

**فراهم آوردن فرصت برابر استخدام براي افراد واجد شرايط بمنظور انتخاب شايسته ترين نيروها .

**رفع هرگونه تبعيض و اطمينان از اتخاذ رويه عادلانه در فرآيند جذب متقاضيان استخدام .

**كشف استعدادهاي نهفته و كمك به رشد و پيشرفت كاركنان .

 **توجه به شايستگي افراد براي انتصاب آنان در مشاغل موجود.


نام واحد : امور اداری

مسئول واحد : محمد زارع

zare

معرفی واحد :این واحد در خصوص انجام امور مکاتباتی ، برنامه ریزی منابع انسانی ، نحوه جذب و استخدام ، ارتقاء و جانشین پروری ، برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات ، هماهنگی بین واحدهای پشتیبانی ، نظارت بر امور محوله زیر مجموعه ، نظارت بر حضور وغیاب کارکنان ، برگزاری جلسات مربوطه ، به اجرا درآوردن کلیه دستورالعملهای اداری و بخشنامه ها ، بررسی اضافه کاری و نظام نوین پرسنل زیر مجموعه امور اداری.

تشکیل بانک اطلاعاتی جهت نیروهایی که تمایل به همکاری با بیمارستان دارند و ایجاد فضای مناسب جهت ارتقاء فردی ، رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی

مسئول کارگزینی:سمانه بهروز پور