صفحه اصلی معرفی بیمارستان واحد های پشتیبان بهداشت محیط

 نام واحد : بهداشت محیط

مسئول واحد :خانم سارا شهاب


معرفی واحد : 

شرح فعالیت ها ی واحد بهداشت محیط

کنترل و نظارت بر وضعیت بهداشت بخش های بستری، اتاق عمل، نوزادان، ....

نظارت و مدیریت پسمانده های پزشکی و تهیه دستورالعمل های مربوط به آن

تدوین دستورالعملهای بهداشتی

برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کلیه پرسنل

نظارت و اجرای برنامه های بهسازی محیط در بیمارستان جهت ارتقاء بهداشت محیط بیمارستان

نمونه برداری میکروبی و شیمیایی از آب آشامیدنی

کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان

نظارت و بررسی سلامت کارکنان در واحدهای خدمات، لاندری و تغذیه از طریق آزمایشات دوره ای

کنترل و نظارت بر تهیه چگونگی و استفاده از گندزدا های مصرفی در واحدهای مختلف

بررسی پیگسری رفع نواقص ایمنی بیمارستان

آموزش کارآموزان بهداشت محیط

عملکرد این واحد درسال 89 :

پیگیری خرید دستگاه بی خطرساز زباله

تهیه چک لیست نظارتی واحد بهداشت و کنترل عفونت

تدوین رویکرد ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان و پیمانکاران

تدوین رویکرد مدیریت پسماندهای پزشکی و بی خطرسازی پسماندها

برگزاری کمیته ایمنی حفاظت فنی و ارسال صورتجلسه به سازمان کار و اموراجتماعی

برگزارسمینار کنترل نقش بهداشت محیط در کنترل عفونت بیمارستانی جهت پرسنل درمانی و سایر

ایجاد ارتباط و تعامل با ارگانها ذیربط و صاحب دانش

همکاری با دانشکده بهداشت در خصوص ارزیابی ارگونومیکی صدا، نور، گردوغبار در بیمارستان در قالب پروژه های دانشجویی

همکاری با کمیته بحران و ارزیابی چک لیست های ایمنی بخش ها در حوادث غیر متقربه و دسته بندی نواقص ایمنی