صفحه اصلی معرفی بیمارستان واحد های پشتیبان انتظامات

 نام واحد : انتظامات

مسئول واحد : آقای محمد باقر پوربخش


معرفی واحد :

به منظور حفاظت از اماکن و برقراری نظم در محیط اداره و ارگانها از واحدی به نام انتظامات جهت این مهم استفاده می شود که دانشگاه علوم پزشکی نیز از این قاعده پیروی می نماید. لذا واحد انتظامات این مرکز درمانی وابسته به اداره انتظامات دانشگاه علوم پزشکی تحت نظارت و مدیریت حراست دانشگاه ، با هدف حفاظت از اماکن ، تاسیسات  و تمامیت ارضی مرکز ، وایجاد نظم در محیط مرکز مربوطه و ارائه آگاهی های لازم به مراجعین در این مرکز درمانی مشغول انجام وظیفه می باشند.