صفحه اصلی معرفی بیمارستان واحد های پشتیبان تضمین کیفیت

 نام واحد : تضمین کیفیت

مسئول واحد : خانم افضلی پور(کارشناس امور بیمارستانی)


معرفی واحد :

از سال 88 با شروع فعالیتهای بیمارستان در حوزه های تعالی سازمانی تشکیل شد و پیگیری و اجرایی شدن پروژه های مربوط را به عهده دارد .

 همچنین اهم فعالیتهای این واحد در سال 89 به شرح زیر می باشد :

بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان

انجام اولین خود ارزیابی بیمارستان براساس مدل EFQM

استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001  2008 و کسب گواهینامه مربوطه از شرکت DNV

شرکت و جایزه ملی بهره وری و کسب گواهی تعهد به تعالی

طراحی و استقرار کارت امتیازی متوازن BSC از طریق تشکیل کمیته ها و زیر کمیته های مربوطه

انجام فعالیتهای مربوط به :

 استقرار سیستم مدیریت انرژی EN 16001

 استقرار سیستم رسیدگی به شکایات و مدیریت شکایات ISO 10002

 ارتقاء فرآیندها

 اثربخشی آموزش 10015

انجام تهیه کاری از شرکتها و سازمانهای موثر در حوزه های تعالی سازمانی

محاسبه وضعیت هزینه درآمد به تفکیک بخشهای مختلف

برگزاری جلسات کمیته های بیمارستانی طبق زمانبندی مشخص شده

برگزاری دوره ها یآموزشی در خصوص تعالی سازمانی و سیستم های استاندارد.