صفحه اصلی معرفی بیمارستان واحد های پشتیبان تغذیه

 نام واحد : تغذیه

مسئول واحد :خانم رزاق زاده (کارشناس تغذیه)


معرفی واحد :

واحد تغذیه بیمارستان حافظ مسئولیت تهیه و توزیع غذا جهت بیماران ، پرسنل و دانشجویان و ارائه مشاوره تغذیه به بیماران نیازمند رژیم های خاص را بر عهده دارد. در حال حاضر تهیه غذا در این بیمارستان به صورت غیر متمرکز انجام شده و غذا از سلف سرویس مرکزی دانشگاه تامین می گردد. به عبارت دیگر در این بیمارستان فقط توزیع غذا صورت می پذیرد. با توجه به آمار بیماران بستری در هر روز و تعداد پرسنل استفاده کننده از سلف سرویس ، میزان غذای مصرفی روزانه تعیین شده و تامین می گردد. غذ در سلف سرویس بیمارستان به ظروف مخصوص منتقل شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

در پایان هر ماه جمع بندی تعداد غذای توزیع شده در هر وعده صورت گرفته و به مسئول حسابداری و مدیریت بیمارستان تحویل داده می شود تا هزینه غذای مصرفی جهت پیمانکار تامین شود.

 

کارشناس تغذیه بیمارستان علاوه بر مسئولیت نظارت بر تهیه و توزیع غذا ، مسئولیت مشاوره تغذیه بیماران بستری را بر عهده دارد . در این راستا مشاوره تغذیه بیماران بستری در بخش  پریناتولوژی بیمارستان به صورت روزانه انجام شده و همچنین آموزش های لازم در زمینه تغذیه سالم به صورت مشاوره چهره به چهره  به کلیه بیماران داده می شود. علاوه بر آن آموزش تغذیه جهت پرسنل و پرستاران بخش نیز صورت می گیرد.

علاوه بر موارد فوق ، کمیته تغذیه نیز به صورت ماهیانه و منظم تشکیل می شود که در آن راجع به مسائل و مشکلات این بخش بحث و تبادل نظر صورت می گیرد. .