صفحه اصلی معرفی بیمارستان واحد های پشتیبان مددکاری

نام واحد :مددکاری

مسئول واحد : خانم مریم دهقانی


معرفی واحد:

بیمارستان آموزشی درمانی  در راستای تحقق اهداف و افزایش رضایتمندی بیماران و به منظور ایجاد احساس آرامش روحی و روانی بیشتر در بیماران درآذرماه سال 1389 اقدام به تغییر نام این واحد از مددکاری به واحد حامی بیمار نمود.

وظایف انجام شده در این واحد به شرح زیر می باشد:

1-     استقبال، مشایعت و بدرقه بیماران به منظور حمایت از بیمار در زمان بستری ، ترخیص و پس از ترخیص

2-   مصاحبه و مشاوره با بیمار و خانواده او به منظور آگاهی  از وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیمار جهت ثبت در پرونده به منظور انجام اقدامات مناسب و ارائه گزارش از وضعیت بیمه ای و مالی بیماران به مدیریت بیمارستان

3-     تعیین ، تامین و تسهیل نیازهای درمانی و سایر نیازهای مالی بیماران نیازمند

4-     معرفی بیماران نیازمند بستری شده به مراکز و موسسات حمایتی

-         بیمارانیکه در زمینه پرداخت هزینه درمان مشکل مالی داشته باشند با کمیته امداد امام خمینی مکاتبه می شود.

-     بیمارانیکه بدون دفترچه بیمه به بیمارستان مراجعه کرده اند وجهت پرداخت هزینه آزاد با مشکل مواجه هستند در همان ابتدای بستری به بیمه خدمات درمانی جهت استفاده از بیمه ایرانیان معرفی می گردند.

-         بیمارانیکه در تهیه و خرید داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز با مشکل مالی مواجه هستند به بهزیستی معرفی می گردند

-         مهاجرین خارجی که در پرداخت هزینه درمان خود مشکل داشته باشند با اداره پناهندگان سازمان ملل مکاتبه می گردد.

-     بیمارانیکه جهت پرداخت هزینه درمان با مشکل مواجه باشند و مایل به گرفتن وام و پرداخت آن در درازمدت باشند به صندوق مهر حضرت زهرا(س) معرفی می گردند.

5-     جمع آوری کمک های مستمر مردمی جهت بیماران نیازمند از طریق

-         صندوق های حمایتی موجود در بخش های بیمارستان

-         تهیه فرم های عضویت و قرار دادن در اختیار خیرین همکار و تشکیل گروه خیرین همکار

-         جذب کمک های مالی افراد خیر و خیرین همکار و صدور قبض واریزی

-         برگزاری نمایشگاه و فروشگاه هنرهای دستی و جمع آوری درآمد حاصل از آن جهت کمک به بیماران نیازمند.

6-      شناسایی بیماران نیازمند جهت گرفتن تخفیف هزینه درمان از محل کمک های مردمی

بیمارانی که در پرداخت هزینه درمان خود با مشکل مالی مواجه هستند پس از مراجعه به این واحد موارد زیر در مورد آنها بررسی می گرددو براساس میزان نیازمندی درصدی از هزینه درمان از محل کمک های مردمی تخفیف داده می شود.

*بررسی وضعیت سرپرست خانواده ( فوت ، طلاق ، متواری ، زندان، بدون درآمد)

*میزان درآمد خانواده ( مستمری بگیر ، تحت پوشش بهزیستی ، کمیته امداد و یا سازمانها)

*بررسی وضعیت مسکن ( شخصی، رهنی، سازمانی، اجاره ، مسکن روستایی)

*بررسی تعداد افراد خانواده

*بررسی وضعیت فرزندان خانواده از نظر بیماری یا معلولیت ، محصل بودن ، دانشجو بودن

7-     فراهم نمودن تسهیلات برای بیماران در حین ترخیص در صورت نیاز

-         ترتیب تحویل بیمار به خانواده

-         ترتیب تحویل بیمار به مراکز درمانی نگهدارنده حمایتی در صورت بلاصاحب ( بدون همراه) بودن بیمار با استفاده از حکم دادستانی

-         ترتیب انتقال بیمار به شهرستان

8-     پیگیری امور مربوط به بیمارانی که پس از پایان دوره درمان و ترخیص نیاز به پیگیری های مجدد دارند.

9-     تکمیل فرم های مربوط به طرح تکریم در بخش ها پس از مصاحبه با بیماران و هماهان بیمار

10- تهیه گزارش از مشکلات عنوان شده در برگه های طرح تکریم تکمیل شده در بخش ها ، ارائه به مدیریت بیمارستان جهت اطلاع و گرفتن جواب کتبی در خصوص مشکلات ذکر شده از مسئولین بخش ها