صفحه اصلی معرفی بیمارستان واحد های پشتیبان امور مالی

 نام واحد : امور مالی


معرفی واحد :

رئیس حسابداری : آقای محمد هاشم خادمی (کارشناس امور مالی)

واحد هماهنگی در اجرای قانون و مقررات مالی و قانونی – پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمد و گزارش کتبی به امور مالی در مورد تخصیص وجوه دریافتی و کنترل امضاء اسناد حسابداری – نظارت بر کار کارکنان امور مالی.

 

حسابداری هزینه :آقایان حمید عمرانی فرشید کاظمی-خانم اسلامی

حسابرسی اسناد هزینه قبل از صدور چک – تهیه و تنظیم سند حسابداری – حسابرسی اسناد و درآمد – ثبت سند حقوق ماهانه و تنظیم صورتحساب مغایرت بانکی –فرآیند بستن حسابهای مالی در انتها و افتتاح حسابهای ابتدای دوره

 

حسابداری امین اموال :آقای مجتبی محرابی

ثبت و شماره گذاری اموال – فروش اموال اسقاطی – کنترل و نظارت بر اموال تحویلی به بخشها

 

حسابداری صندوق و پذیرش و HIS : آقای امیر آزادی

پذیرش بیماران سرپایی – نوبت دهی در درمانگاه صبح و عصر – جمع آوری و ارسال اسناد بیمه ای – بستن حسابهای صندوق در انتهای شیفت کاری – ترخیص موقت بیماران

 

حسابداری درآمد : خانم وزیری آقای مسلم محمدی-آقای نصیحت کن-خانم عیدی پور

نظارت و بررسی لیستهای ارسالی به سازمانهای بیمه گر- نظارت بر استردادهای نقدی و غیر نقدی بیماران- تهیه صورتحساب برای بیماران سرپایی ، پرداخت نظام نوین پزشکان 

حسابداری حقوق و دستمزد :آقای علی رضا رحیمی

پرداخت حقوق و مزایای کلیه پرسنل – پرداخت اضافه کار و طرح نوین پرسنل و محاسبه پرداخت سایر پرداختی ها به کارکنان