صفحه اصلی معرفی بیمارستان واحد های پشتیبان آمار و تجزیه و تحلیل داده ها

 نام واحد : آمار

مسئول واحد : خانم سلطانی( کارشناسی کامپیوتر و کارشناسی آمار)


معرفی واحد :

وظیفه اصلی این واحد مدیریت آمار و اطلاعات مربوط به بیمارستان و کنترل روندهای دوره ای شاخص ها می باشد.روندها بنا به نیاز در دوره های ماهانه ،سه ماه، شش ماه و یکساله تهیه و به صورت نمودار نمایش داده می شود. این واحد اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از تحلیل به مراکز بالاتر و مسئولین بیمارستان ارسال می نماید.

یکی از برنامه های اساسی این واحد جمع آوری و محاسبات آماری ، اطلاعات بیمارستانی و کشف اطلاعاتی که تاکنون جمع آوری نشده است در حالی که در پیشبرد اهداف بیمارستان موثر می باشند.

شرح مختصری از فعالیتهای واحد آمار :

1-      ساماندهی جمع آوری آمار و اطلاعات و استخراج اقلام آماری

2-      اجرای نرم افزار مربوط به ماده 89 معاونت سلامت و جمع آوری و ارسال آمار

3-      کنترل و سنجش رضایتمندی ذینفعان بیمارستان

4-      کنترل روندهای دوره ای شاخص ها و تحلیل آنها براساس اهداف تعیین شده

5-      کنترل برنامه های عملیاتی بیمارستان

6-      آموزش مطالب آماری مورد نیاز به مسئولین بخش ها

7-      آگاه کردن مسئولین بخش های بیمارستان از وضعیت موجود بخششان

8-      پیش بینی مشکلات از طریق تحلیل های آماری