صفحه اصلی معرفی بیمارستان واحد های پشتیبان
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

 

واحد های پشتیبان بیمارستان حافظ به قرار زیر می باشند:

1 امور اداری
2 امور مالی
3 بایگانی  و مدارک پزشکی
4 فناوری اطلاعات
5 حامی بیمار
6 تدارکات
7 انبار
8 تغذیه
9 انتظامات
10 HIS
11 تضمین کیفیت
12 آمار و تجزیه تحلیل داده ها
13 تجهیزات  پزشکی
14 بهداشت محیط
15 خدمات