صفحه اصلی معرفی بیمارستان ریاست و مدیریت بیمارستان ریاست بیمارستان

 ریاست مرکز آموزش درمانی حافظ

دکتر محمد رفعتی نوائی

rafatii

      تحصیلات :

سوابق:

شماره تماس : 35 -6271531              داخلی 295

 آدرس ایمیل: