صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک بستری فوتو تراپی

موقعیت فیزیکی بخش : ساختمان شماره 2، طبقه اول واقع در بخش زنان و زایمان

مشخصات بخش : شامل یک اتاق هشت تخته می باشد.

معرفی خدمات بخش :

از نوزادانی که دچار زردی بعد از تولد شده اند طبق دستور پزشک در این بخش مراقبت به عمل می آید .