فرایند انتقال بیمار از اتاق عمل به ریکاوری

فرایند انجام بی حسی نخاعی یا بیهوشی عمومی برای عمل جراحی سزارین  الکتیو

گرفتن بیدردی در لیبر