صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک بستری اتاق عمل

نام بخش / واحد : اتاق عمل

سرپرست علمی بخش : خانم دکتر فرجی(جراح ومتخصص زنان وزایمان)

سرپرستار بخش : 

خانم مرضیه قاسمی

ghasemi

موقعیت فیزیکی بخش : ساختمان شماره 2، طبقه اول 

معرفی بخش :

اتاق عمل شامل 2 اتاق فعال می باشد که در شیفت صبح هر دو اتاق فعال است  و در شیفت عصر و شب فقط شامل بیماران اورژانسی است.

عملهایی که در اتاق عمل انجام می شود شامل :

-      سزارین (طبق نظر پزشک وکمیته سزارین)

-     مکدونالد

-      کورتاژ

-هیستراتومی

-هیسترکتومی (در صورت مشکل دار شدن سزارین)

-    بستن لوله های رحمی در صورت تمایل مادر و همسر ایشان همراه با عمل سزارین(طبق نظر پزشک وآخرین دستورالعمل وزارت خانه)

-    در صورتی که زخمی باز شده باشد بستن زخم بیمار نیز در اتاق عمل انجام می شود

- سنجش لوله های رحمی با آخرین دستورالعمل  وزارت خانه و الزام همراه  داشتن  اجازه نامه تکمیل شده TL از مرکز بهداشت والفجر یا کمیته 5 نفره حافظ