صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک بستری اعصاب بزرگسال

بخش اعصاب و روان بزرگسالان( ویژه بانوان )

مسئول علمی بخش : آقای دکتر دستغیب

سرپرستار بخش :

سرکار خانم تقوی

taghav

تحصیلات: کارشناس پرستاری

موقعیت فیزیکی بخش : ساختمان شماره 2، طبقه دوم

مشخصات بخش : شامل اتاقهای شش تخته و هشت تخته می باشد.

معرفی خدمات بخش :

 بیماران این بخش شامل کلیه بیماران اعصاب و روان در مرحله حاد و بالای سن 20 سال می باشد .

بیماران با تشخیص های مختلف از جمله : اسکیزوفرنی ، افسردگی و ... در این بخش بستری می شوند .

ویزیت بیماران توسط متخصص و فوق تخصص هیئت علمی دانشگاه براساس برنامه تدوین شده از دفتر بخش اعصاب به همراه دستیاران دانشجویان پزشکی انجام می شود.

می باشد.  OCD – MDD – PERSONALITY – SCHIZO – BMDبیشترین بیماران این بخش 

برای بیماران دارو درمانی – شوک درمانی- کار درمانی – مشاوره های روانشناسی فردی و خانوادگی – تست های تشخیصی انجام می شود .

جهت پذیرش بایستی درمانگاه :

به یمارستان حافظ مراجعه فرمایید و ابتدا توسط پزشک متخصص نامه بستری بگیرید و سپس در نوبت بستری قرار گیرید .

از اتفاقات بیمارستان ابن سینا به بخش حافظ ارجاع داده شوید .