صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک بستری زنان و زایمان

نام بخش :     زنان و زایمان 2

سرپرستار بخش :

خانم زهرا شهبازی

shahbazi

تحصیلات:کارشناس پرستاری

موقعیت فیزیکی بخش : ساختمان شماره 2، طبقه اول

مشخصات بخش : شامل اتاقهای سه تخته تا هشت تخته

معرفی خدمات بخش :

- مراقبت از مادرانی که سزارین و زایمان طبیعی انجام داده اند . بعد از زایمان هم اتاقی مادر و نوزاد از ابتدای ورود به بخش بر طبق استانداردهای بیمارستان دوستدار مادر و کودک انجام می شود .

- مادرانی که قرار است برای ایشان سزارین طبق نظر پزشک انجام شود قبل از عمل در این بخش بستری می گردند .

- بستری مادرانی که بعد از سزارین دچار عفونت زخم پس از جراحی شده اند و مادرانی که سقط کرده اند

- بیماران از بخشهای اورژانس ، اتاق عمل و زایشگاه به این بخش منتقل می شوند.