صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک بستری

 

 


 

 

نام واحد

ردیف

زنان و زایمان

1

اعصاب بزرگسال

2

اعصاب نوجوان

3

اتاق عمل

4

روماتولوژی

5

زایمان فیزیولوزیک

6

مراقبت های دوران بارداری

7

مراقبت های ویژه نوزادان

8

اورژانس زنان

9

اتاق درد

10

اتاق زایمان

11