صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک پاراکلینیک آزمایشگاه

نام بخش / واحد : بخش آزمایشگاه

سال تاسیس و بهره وری : سال  1387     (آخرین بازسازی سال 1389)

سرپرست علمی واحد : جناب دکتر بهزاد سلیمی خیاطی( دکتری پاتولوژیست)

سرپرستار بخش : آقای محمدهادی مصطفوی( کاردان علوم آزمایشگاهی)


جهت مشاهده لیست آزمایشات تخصصی اینجاکلیک کنید


معرفی بخش :

از آنجا كه بيمارستان حافظ داراي بخش هاي زنان فعال ، بخش داخلي و روماتولوژي و روانپزشكي مي باشد ، ضرورت وجود بخشهاي پاتولوژي ، ستيولوژي، هورمون شناسي ، ايمن شناسي و راه اندازي برخي از تستهاي اختصاص احساس ميگرديد، كه خوشبختانه با همت همكاران و  نماينده گروه اساتيد و خريداري دستگاه نفلومتري براي انجام تستهاي كمي ايمني قدم بزرگي در جهت رفاه حال بيماران و جلوگيري از سرگرداني ايشان و ارسال آزمايشات به بيرون از بيمارستان ، استاندارد سازي ، مستند سازي و ارتقاء كيفيت برداشته شد.

تعدادپرسنل به تفکبک :

کاردانی علوم آزمایشگاهی (7 نفر) ، کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی(3 نفر) ، کارشناس میکروبیولوژی (2 نفر) ، کارشناس علوم آزمایشگاهی (2 نفر) ، کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ( 1نفر) ، کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری  ( 1نفر) ، کاردانی کامپیوتر ( 1نفر) ، تکنسین آزمایشگاه ( 1نفر) ، تحصیلات ابتدایی ( 1 نفر) ، سوم دبیرستان ( 1 نفر) ، دانشجوی آموزش دیده ( 3نفر)