صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک پاراکلینیک

بخش های پاراکلینیک


نام واحد

ردیف

آزمایشگاه

1

تغذیه و رژیم درمانی

2

نوار عصب

3

رادیولوژی

4

سونوگرافی

5

نوار قلب بزرگسال

6

ماموگرافی

7

تراکم استخوان

8

داروخانه

9

اندوسکوپی

10

فیزیوتراپی

11

نوار قلب نوزاد

12