صفحه اصلی خدمات پرسنلی ارتباط با مدیریت پرستاری

همکار گرامی

باسلام

شما می توانید با پر کردن فرم زیر انتقادات و یا شکایات خود را جهت بررسی توسط مدیریت خدمات پرستاری ارسال نمایید.

ایمیل شما؟
موضوع
توضیحات