صفحه اصلی خدمات پرسنلی رسیدگی به شکایات و انتقادات پرسنلی

راههای دریافت و رسیدگی به شکایات پرسنل

- روزهای پنج شنبه تماس حضوری با مدیریت بیمارستان

- روزهای دوشنبه تماس حضوری با مدیریت خدمات پرستاری

- ارسال نظرات و انتقادات پرسنلی در صندوق شکایات و انتقادات

(صندوق شکایات و انتقادات به صورت هفتگی و هر پنج شنبه توسط مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد.)