صفحه اصلی راهنمای بیماران فرآیند های مورد نیاز بیماران

فرایند های مورد نیاز مراجعین و بیماران


 مراجع گرامی شما می توانید با کلیک بر روی هر کدام از لینک های زیر فرایند مربوطه را دریافت و مشاهده فرمایید.


فرایند اعزام بیمار

انجام مشاوره پزشکی 

پذیرش بیمار بستری از درمانگاه اعصاب در بخش اعصاب و روان

پذیرش بیمار بستری در واحد پذیرش

پذیرش بیمار در درمانگاه اعصاب

پذیرش بیمار درمانگاه زنان

پذیرش بیماران سزارین با تشخیص پزشک در زنان 2

ترخیص بیمار از بخش با مسئولیت  شخصی

ترخیص بیمار بستری  از بخش

دریافت سوابق بیمار از مدارک پزشکی

صدور گواهی ولادت

فرایند ارجاع مادر باردار به کمیته 5 نفره

فرایند انجام سقط قانونی

فرایند پذیرش بیمار در رادیولوژی

فرایند پذیرش بیمار سرپایی در آزمایشگاه

فرایند پذیرش بیماران سرپایی

فرایند دریافت غذا جهت همراهان بیماران

ویزیت بیمار در اورژانس

ویزیت بیمار در درمانگاه توانبخشی

ویزیت بیمار در درمانگاه روماتولوژی