صفحه اصلی راهنمای بیماران خط مشی حقوق گیرندگان خدمت

خط مشی گیرندگان خدمت


1- اطمینان از اجرای استانداردهای حقوق گیرنده خدمت

2- اخذ رضایت آگاهانه

3- استفاده از پرسنل  همگن

4- استفاده نکردن از همراه

5- اطلاع رسانی در خصوص خدمات

6- اطلاع رسانی در خصوص روش های تشخیصی درمانی

7- انتقال به سایر مراکز

8- انتقال خبر بد ویرایش

9- خط مشی اطلاع رسانی در خصوص اقدامات پژوهشی

10- خط مشی پاسخ گویی به نیاز های عبادی

11- خط مشی پذیرش همراهان  بیماران

12- خط مشی حروف احتصاری

13- خط مشی حفاظت گیرنده خدمت

14- خط مشی حمایت از معلولان

15-خط مشی شناسایی و حمایت از کودک

16-خط مشی رسیدگی به شکایات

17- رعایت موازین اخلاق در پژوهش

18- خط مشی سنجش رضایت ذینغعان

19-شناسایی مجهول الهویه

20-شناسایی و حمایت از بیماران بدون سرپرست

21-شناسایی و حمایت از بیماران روانی

22-شناسایی و حمایت از سالمندان

23-شناسایی و حمایت ازمادران باردار

23-نحوه دریافت هزینه

24-نحوه دسترسی پزشک معالج

25-ویرایش آموزش به بيمار و خانواده

26-ویرایش انجام مشاوره با پزشک دوم

27-ویرایش بیمار در حال احتظار

28-ویرایش حفظ حریم خصوصی

29-ویرایش خط مشی تلفن همراه

30-ویرایش خط مشی حفاظت از اموال گیرنده خدمت

31-ویرایش خط مشی محرمانگی اطلاعات