صفحه اصلی راهنمای بیماران هزینه ها

تعرفه خدمات ارائه شده در بيمارستانهاي دولتي درجه 1

سال 1396

نام تعرفه

مبلغ

( ريال )

نام تعرفه

مبلغ

( ريال )

اتاق يك تخته

2664000

هزينه تشكيل پرونده

0

تخت Post.ICU و فتوتراپي

758000

هزينه دستبند مخصوص بيمار

0

هزینه ناهار

70000

اتاق سه تخته و بيشتر

1332000

هزینه صبحانه

25000

تخت رواني

1332000

هزینه شام

50000

تخت NICU

6180000

هزينه اعمال جراحي

تخت مزمن

650000

نام تعرفه

مبلغ

تخت نوزاد سالم

932000

سزارين

13790000

اكوكارديوگرافي نوزاد

1232000

زايمان طبيعي

9904000

هزينه اشعه فتوتراپي ساده ( هر شب )

64680

زايمان اپيدورال

12214000

هزينه اشعه فتوتراپي تونلی( هر شب )

92400

هزينه همراه بيمار زنان ( هر شب)

150000

سقط جنين

6300000

هزينه همراه ساير بخش ها (هر شب)

150000

مك دونالد

5656000

هزینه آمبولانس

550000

كورتاژ

5189000

هزینه آمبولانس نوزاد

1660000

 هيستركتومي

16284800

  • قابل ذكر است تمامي هزينه هاي بالا بدون احتساب بيمه هاي درماني مي باشد.
  • در برنامه تحول سلامت ،متوسط هزینه بیماران با دفترچه خدمات درمانی سلامت   6% می باشد و با ارائه فرم ارجاع از پزشک خانواده هزینه ها به 3% کاهش می یابد.
  • در این مرکز سزارین با تمایل شخصی انجام نمی شود .
  • انواع زایمان طبیعی در این مرکز بصورت رایگان انجام می پذیرد .
  • متوسط هزینه بیماران با بیمه تامین اجتماعی 6% می باشد.