صفحه اصلی راهنمای بیماران طرح تکریم نظام آراستگی

نظام آراستگی

مسئول:سارا شهاب

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت محیط

سمت:مسئول بهداشت محیط

شماره داخلی : 242


نظم، ترتيب و ايمني از مهم ترين پارامتر هاي دستيابي به موفقيت در سازمان ها ست.
نقش نظم و ترتيب به گونه اي است كه در تمامي مدل ها واستانداردهاي مديريتي و تعالي سازماني، مدنظر قرار گرفته است.
در اين راستا، مدل هاي مختلفي در خصوص ساماندهي محيط توسط سازمان ها بكار گرفته شده است.

جهت دریافت فایل کامل اینجا کلیک کنید.     DOWNLOAD