صفحه اصلی راهنمای بیماران طرح تکریم

طرح تکریم ارباب رجوع

 

((اهداف طرح تکریم ارباب رجوع))

اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق تابلواعلانات ،بروشور،کتاب راهنماو....

بازنگری واصلاح ومهندسی مجدد روشهای انجام کار به منظور ایجادسهولت وافزایش سرعت ودقت در خدمت رسانی به مردم

تدوین منشور اخلاقی سازمان ،به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع

نظرخواهی از مراجعان به سازمان ،درباره کیفیت خدمت دهی وچگونگی برخورد کارکنان

ایجادسازوکارهای لازم،به منظور تشویق کارکنانی که موجب رضایت خدمت گیرندگان می شوند وبرخورد با کارکنان خطاکار

نظرسنجی از مردم درباره رضایت آنان از کیفیت خدمت رسانی دستگاه

 


معرفی رابط طرح تکریم ارباب رجوع

نام ونام خانوادگی: مریم دهقانی

سمت : دبیر کمیته طرح تکریم بیمارستان

شرح وظایف رابط طرح تکریم

• انجام هماهنگی های اجرائی طرح تکریم در هر واحد

• توسعه فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

• بررسی مشکلات و تدوین راه کارهای اجرایی جهت رفع آنها

• بررسی و سنجش مستمر میزان رضایت مردم از نحوه ارائه خدمت و ارائه راهکارهای لازم به منظور افزایش سطح رضایت مندی مردم

• ارائه راهکار برای تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مردم

• نظارت بر اجرای طرح در واحدهای مربوطه

• آگاه سازی مردم با حقوق و تکالیف خود در ارتباط با دستگاه دولتی

• تهیه و تدوین گزارشات دوره ای از پیشرفت طرح در واحدهای مربوط

• برگزاری جلسات طرح تکریم ارباب رجوع و ارسال صورتجلسات به دبیرخانه شورای تحول اداری دانشگاه

• نظارت بر عملکرد بازرسین طرح تکریم و هدایت و هماهنگی فرایند بازرسی

• برگزاری جلسات با بازرسین طرح به منظور تبادل نظر و ارائه راهنمائی های لازم در جهت هر چه بهتر انجام شدن طرح

• ارزیابی مستندات اجرائی شدن دستور العمل های طرح تکریم ارباب رجوع

• انجام پروژه های علمی و کاربردی در زمینه تکریم مردم


معرفی بازرسین طرح تکریم ارباب رجوع

نام نام خانوادگی بازرسین

سمت

نام نام خانوادگی بازرسین

سمت

الهام چوگانی

مدیر یت بیمارستان

دکتر رفعتی

ریاست بیمارستان

منظر کمالی

مترون بیمارستان

آقاي زارع

مسئول امور اداري

سارا شهاب

کارشناس بهداشت محیط

مرجان سلطاني

دبیر کمیته ذینفعانآقای پور بخش

مسئول انتظامات

سمانه موسوی

مسئول روابط عمومی

فاطمه کشاورزی

مسئول خدمات

مریم دهقانی

مسئول مددکاری و مسئول رسیدگی به شکایات

فهیمه افضلی پور

مسئول تضمین کیفیت