صفحه اصلی راهنمای بیماران سازمان های بیمه طرف قرار داد

 سازمان های بیمه گر طرف قرار داد  مرکز آموزشی درمانی حافظ

بيمه هاي اصلي

 

 

تامین اجتماعی

1- مستمری بگیر 

2-    اجباری

3-    فوت شده گان

4-    وصل به دستگاه

بیمه سلامت

1-     روستایی

2-    کارمندان دولت

3-    سایراقشار

4-    ایرانیان (خویش فرما)

بيمه خدمات درماني - ارتش

1-     ارتش جانبازان

2-    ارتش ارتش

کمیته امداد

1-     تخفیفات موردي (از سایر بیمه ها)

2-    معرفی نامه از کمیته امداد

بيمه هاي تكميلي

 

 

مکمل علوم پزشکی

  1. دانشجو (کلیه خدمات)

شرکت نفت

    1. شاغلین
    2. کانون (بازنشستگی)

ایران

   1.  علوم پزشکی (شاغلین)
   2. معرفی نامه

صدا و سیما

بیمه دانا ( بستری )


SOSکمک رسان ایران